تعیین دور آبیاری بهینه و ارزیابی سازگاری گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica .L) به تنش آبی در فضای سبز

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: یکی از گیاهانی که در فضای سبز مراکز صنعتی از دیر باز کاربرد گسترده‌ای داشته است چمن می-باشد. این گیاه نیاز آبی بالایی دارد. به دلیل کم آبی‌های سالیان اخیر از برخی گیاهان دارویی به عنوان گیاه پوششی جهت کاربرد در فضاهای سبز استفاده می‌گردد، زیرا این گیاهان علاوه بر مقاومت به شرایط نامساعد محیطی از نیاز آبی، تغذیه و نگهداری پائینی نسبت به چمن جهت کاربرد در فضای سبز برخوردار هستند. لیکن سازگاری و عملکرد آنها در هر منطقه به عوامل مختلفی از جمله اقلیم منطقه، شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، کیفیت آب، میزان و فواصل آبیاری و نوع گیاه بستگی دارد. بدین جهت تحقیق حاضر با هدف کلی ارزیابی سازگاری گیاه مریم گلی سهندی به تنش آبی و تعیین رژیم آبیاری مناسب جهت کاربرد آن در فضاهای سبز مراکز صنعتی طرح‌ریزی شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گرفت. بعد از آماده‌سازی مزرعه مطالعاتی، تیمارهای تحقیق شامل پنج دور آبیاری (2 (شاهد)، 4، 8، 12 و 16روزه) به عنوان فاکتور اصلی و2 گیاه مریم گلی سهندی و چمن (جهت مقایسه) به عنوان فاکتور فرعی در قالب طرح آماری کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در کرت‌هایی به ابعاد 5/1×5/1 متر در 3 تکرار در سال 1395 اجرا گردید. پس از استقرار گیاهان، تاثیر تنش آبیاری از طریق تیمارهای دور آبیاری اعمال شد. در پایان فصل تابستان از گیاهان کشت شده (برگ، ریشه و کل گیاه) نمونه‌برداری انجام گردید و برخی شاخص‌های رشد گیاهان در سه تکرار اندازه‌گیری شد. مقایسه میانگین‌ها به روش LSD با استفاده از نرم‌افزار MSTAT-C انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر دور آبیاری، گونه و نیز اثر متقابل آنها در سطح آماری 1 درصد بر تمامی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی مورد مطالعه معنی‌دار بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین‌ها، افزایش دور آبیاری از 2 به 4، 8 و 16 روزه باعث کاهش معنی‌دار صفات مورد مطالعه در گیاه چمن گردید (pr<0.05). کمترین میزان درصد زنده‌مانی(5%)، سطح پوشش (5%)، امتیازدهی دیداری (10%)، سطح برگ (4%)، میزان نسبی آب برگ (9%) و شاخص کلروفیل (3%) در این گیاه در دور 16 روزه نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. لیکن کاهش این صفات در گیاه مریم گلی سهندی تا دور 16 روزه معنی‌دار نبود (pr>0.05). در این گیاه فقط دور آبیاری 16 روزه با سایر دورهای آبیاری کاهش معنی‌دار نشان داد که به ترتیب کمترین میزان برای صفات ذکر شده (60%)، (67%)، (66%)، (80%)، (68%) و (59%) می‌باشد. در گیاه چمن، میزان پرولین، نشت الکترولیت، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و بلندترین طول ریشه با افزایش دور آبیاری به بیش از 2 روز در سطوح مختلف آبیاری افزایش معنی‌دار (pr<0.05) داشت. این صفات در دور آبیاری 16 روزه در این گیاه به ترتیب 7/4، 2/4، 3/2 و 6/2 برابر تیمار شاهد افزایش یافت. برای گیاه مریم گلی سهندی این افزایش تا دور 16 روزه معنی‌دار نبود و در دور 16 روزه این صفات به ترتیب 2/1، 2، 7/1 و 9/1 برابر تیمار شاهد افزایش نشان داد.
نتیجه‌گیری: با توجه به عدم کاهش معنی‌دار (pr>0.05) شاخص‌های مورد مطالعه برای گیاه مریم گلی سهندی در دورهای 4، 8 و 12 نسبت به تیمار شاهد، می‌توان نتیجه گرفت که رژیم آبیاری بهینه برای استفاده از این گیاه در فضاهای سبز، دور آبیاری 12 روز یکبار می‌باشد که در مقایسه با گیاه چمن با دور بهینه آبیاری 2روز یکبار باعث صرفه‌جویی درمصرف منابع محدود آبیاری می‌گردد. از این رو استفاده از گیاه مریم گلی سهندی جهت کاربرد در فضای سبز و جایگزین چمن در منطقه مورد مطالعه و سایر مناطق مشابه با اطمینان 95 درصد پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the appropriate irrigation interval and evaluation of the compatibility of Salvia sahendica L. plant with water stress in landscape

نویسنده [English]

  • Kamran Parvanak
Assistant Prof., Dept. of Agriculture, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH), Share-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: The grass is one of the plants that is used widely in the landscape of industrial centers. This plant has a high water requirement. So, because of low precipitations in recent years, from some medicinal plants are applied in landscape. Because, these plants not only resist to adverse environmental conditions, but also have low water requirement, nutrition and low maintenance cost in comparison to grass. However, in each region their adaptation and yield depends on various factors such as climatic conditions, physical and chemical conditions of the soil, water quality, irrigation intervals and type of plant. For this reason, the present study was designed to evaluate the compatibility of Salvia sahendica plant to water stress and determining the appropriate irrigation regime to apply as landscapes in industrial centers.
Materials and Methods: This experiment was conducted at the research farm of Isfahan Mobarakeh Steel Company. After field preparation, the research treatments including five irrigation interval (2 (control), 4, 8, 12 and 16 days) as the main factor and two plant including grass and Salvia sahendica as subsidary factors was carried out in a Split plot design with randomized complete block design with 2 × 2 meters plotted in 3 replications in 1395. After the establishment of plants, the water stress was applied by irrigation intervals. At the end of the summer, the plants (leaf, root and whole plant) were harvested and plant growth factors were measured in three replications. The means comparison conducted by LSD method using MSTAT-C software.
Results: The results of analysis of variance showed that the effects of irrigation interval, species and their interaction were statistically significant at 1% on all morphological and physiological traits. Based on the results of the means comparison, by increasing the irrigation interval from 2 to 4, 8 and 16 days, a significant reduction in the studied traits were observed in the grass (pr<0.05). while, the lowest percentage of viability (5%), surface coverage (5%), visual scoring (10%), leaf area index (4%), relative water content of leaves (9%) and chlorophyll index (3%) was observed in the 16-day interval as compared with control plant, but the reduction of these traits in the Salvia sahendica was not significant to 16 days (pr>0.05). In this plant, the lowest records of named traits were (60%), (67%), (66%), (80%), (68%) and (59%) respectively in 16 days interval. In the grass, proline content, electrolyte leakage, the ratio of root to shoot dry weight and the root highest length were significantly increased by increasing irrigation intervals to more than 2 days (pr <0.05). These traits increased 4.7, 4.2, 2.3 and 2.6 times respectively in the 16-days irrigation interval in this plant. In Salvia sahendica, this parameters was not afftected to 16-days interval. In 16-days interval, these traits increased by 1.2, 2, 1.7 and 1.9 times respectively.
Conclusion: By considering that non-significant decreases were observed (pr>0.05) in the studied parameters of Salvia sahendica up to 12-days interval in comparison with control, it can be concluded that an optimal irrigation regime of this plant in order to use in the landscape is irrigation interval of 12-days. It saves water resources in comparison with grass. According to results, the use of Salvia sahendica is recommended for use as landscape and alternative of grass in the studied area and in other similar areas at confidence level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Viability
  • Visual scoring
  • Relative water content of leaves
  • Chlorophyll index
  • Proline
1.Abbasi Khalaki, M., and Shokouhian,
A.A. 2017. Choosing suitable of Thymus
Based on morphological characteristics to
use in urban landscape. Plant and
Ecosystem. 51: 85-95. (In Persian)
2.Abbasi Khalaki, M., Ghorbani, A., and
Moameri, M. 2016. Effects of silica and
silver nanoparticles on seed germination
traits of Thymus kotschyanus in
laboratory conditions. J. Range. Sci.
6: 3. 221-231.
3.Aderakani, M.R., Abbaszadeh, B., Sharifi
Ashoorabadi, A., Labaschi, M.H.,
Moavenati, P., and Mohebati, F. 2010.
The effect of drought stress on growth
indices of Balm (Melissa officinalis L).
Plant and Ecosystem. 21: 47-58.
(In Persian)
4.Afkari, A. 2018. Effects of drought stress
and nitrogen fertilizer rate on some
physiologicalcharacteristics, essential oil
percentage, and yield of basil (Ocimum
basilicum L.). Iran. J. Med. Arom. Plant.
33: 6. 1047-1059. (In Persian)
5.Akhzari, D., and Aslani, F. 2013. Study
of morpho-physiological traits of
Cichorium intybus L. in response to
drought stress. Environmental Stresess in
Crop Sciences. 3: 147-157. (In Persian)
6.Amiri Fadard, R., and Hosseini,
A.H. 2013. Importance of medicinalornamental plants in urban landscape. In:
Proceeding of the 2th National Congress
of Medicinal Plants, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran,
Iran. 20-23 May, 187-195. (In Persian)
7.Askary, M., Behdani, M.A., Parsa, S.,
Jamialahmadi, M., and Mahmoodi, S.
2017. Effects of water stress and manure
on stomatal conductance, relative water
content, photosynthetic pigments and
quantitative and qualitative yield of
Thymus vulgaris L. and Thymus
daenensis Celak. Iran. J. Med. Arom.
Plant. 33: 5. 793-811. (In Persian)
8.Bates, L.S., Waldren, R.P., and Teare,
I.D. 1973. Rapid determination of free
proline for water stress study. Plant and
Soil. 39: 205-207.
9.Bohloli, M., Zamani, A., and Khamoushi,
M. 2016. Evaluation of the application of
Lavandula anggustifolia medicinal plants
in urban landscape. In: Proceeding of the
2th National Congress of Development
and Promotion of Agricultural Sciences,
Natural Resources and Environment of
Iran, Association for the Development
and Promotion of Basic Sciences and
Technology, Tehran, Iran. 20-23 August.
Pp: 178-196. (In Persian)
10.Dashti, M., Kafi, M., Tavakoli, H., and
Mirza, M. 2015. The effect of water
deficit stress on water relationships,
photosynthesis and osmolithic
accumulation in the Salvia leriifolia
Benth Medicinal Plant. Iran. J. Field
Crop Res. 12: 4. 813-821. (In Persian)
11.Erusha K.S., Shearman R.C., Rioradan
T.P., and Wit L.A. 2002. Kentucky
Bluegrass cultivar root and top growth
responses when grown in hydroponics.
Crop Science, 42: 848-852.
12.Fallahi, J., Ebadi, M.T., and the
Ghorbani, R. 2008. The effects of
salinity and drought stresses on
germination and seedling growth of
Clary (Salvia sclarea). Environmental
Stresses in Agricultural Sciences.
1: 1. 57-67. (In Persian)
13.Fu, J., and Huang, B. 2001. Involvement
of antioxidants and lipid peroxidation
in the adaptation of two cool season
grasses to localized drought stress.
Environmental and experimental Botany.
45: 105-114.
14.Garcia, M.G., Busso, C.A., Polci, P.,
Garcia, L.N., and Echenique, V. 2008.
Water relation and leaf growth rate of
three Agropyron genotypes under water
stress. BioCell. 26: 309-317.
15.Haghighi, N. 2010. Investigation of
ornamental plants in different areas
of Kish Island. J. Geograph. Space.
9: 31. 1-26. (In Persian)
16.Hassani, A., and Omid Beigi, R. 2010.
Effects of water stress on some
morphological, physiological and
metabolic properties of Basil (Ocimum
Basilicum). J. Agric. Sci. 12: 47-59.
(In Persian)
17.Heidari, N., Pouryousef, M., and
Tavakoli, A. 2015. Effects of drought
stress on photosynthesis, its parameters
and relative water content of Anise
(Pimpinella anisum L.). Iran. J. Plant
Res. 27: 5. 839-829. (In Persian)
18.Jazizadeh, E., and Morteza Nejad, F.
2017. Effects of water stress on
morphological and physiological indices
of cichorium intybus L. for introduction
in urban landscapes. J. Plant Proc. Func.
21: 6. 279-290. (In Persian)
19.Jafari, M., Rezaeinejad, H., and Faizian,
M. 2016. Effect of superabsorbent,
manure and irrigation interval on some
growth characteristics, physiological and
biochemical of Pelagonium graveolens. J.
Crop Improv. 18: 2. 467-480. (In Persian)
20.Jordan, J., White, R., Vietor. D., Hale,
T., Thomas, J., and Engelke, M. 2003.
Effect of irrigation frequency on turf
quality, shoot density and root length
density of five bentgrass cultivars. Crop
Science. 43: 282-287.
21.Khalil, M., Bhat, N.R., Abdal, M.S.,
Grina, R., Al-Mulla, L., Al-Dossery, S.,
Bellen, R., Cruz, R., Cruz, G.D., George,
J., and Christopher, A. 2006. Evaluating
the suitability of groundcovers in the arid
environments of Kuwait. Europ. J. Sci.
Res. 15: 412-419.
22.Kholova, J., Hasan, C.T.M., Khocova,
M., and Vadie, V. 2013. Doesa terminal
drought tolerance QTL contribute to
differences in ROS scavenging enzymes
and photosynthetic pigments in pear
millet exposed to drought. J. Environ.
Exp. Bot. 71: 99-106.
23.Koc, E., Islek, C., and Ustun, A.S. 2014.
Effect of cold on protein, proline,
phenolic compounds and chlorophyll
content of two pepper (Capsicum
annuum L.) varieties. Gazi Univ. J. Sci.
23: 1-6.
24.Leo, M., and Nollet, L. 2007. Handbook
of water analysis. Extensively revised
and updated, Handbook of Water
Analysis, Second Edition provides
current analytical techniques for
detecting compounds in water samples.
Maintaining the Top of Form. 769p.
25.Liu, J., Xie, X., Du, L., Sun, J., and Bai, X.
2008. Effects of simultaneous drought and
heat stress on Kentucky bluegrass.
Scientia Horticultrae. 115: 190-195.
26.Lotfi, M., Abbaszadeh, B., and Mirza,
M. 2014. The effect of drought strees on
morphology, proline content and soluble
carbohydrates of Tarragon (Artemisia
dracunculus L.). Iran. J. Med. Arom.
Plant. 30: 1. 19-29. (In Persian)
27.Mousavi, S.G.R., Seghatoleslami, M.J.,
Ansarinia, E., and Javadi, H. 2012.
The effect of water deficit stress
and nitrogen fertilizer on yield and water
use effeciency of Calendula officinalis
L. Iran. J. Med. Arom. Plant.
28: 3. 493-508. (In Persian)
28.Page, A.L. 1992. Methods of soil
Analysis. ASA and SSSA Publishers
Madison WI.
29.Parvanak, K., and Mohammadi, M.
2010. Investigation of adaptation of
some groung cover plants in north of
Tehran. Seminar of M.SC, Department
of Agriculture, Islamic Azad University,
Shahre- Rey- Branch. 154p.
30.Pourshaki, K., and Faizi, M.T. 2011.
Application of Ziziphora clinopodioides
medicinal plant in landscape design.
In: Proceeding of the 5th National
Congress of New Ideas in Agriculture,
Islamic Azad University, Khorasgan
Branch, Isfahan, Iran. 8-11 September,
Pp: 131-139. (In Persian)
31.Raasam, Gh., Dadkhah, A., and
Khoshnood Yazdi, A. 2015. Evaluation
of water deficit on morphological and
physiological traits of Hyssop (Hyssopus
officinalis L.). J. Agron. Sci. 10: 5. 1-12.
(In Persian)
32.Richardson, M.D., Karcher, D.E.,
Hignight, K., and Rush, D. 2008.
Drought tolerance and rooting capacity
of Kentucky bluegrass cultivars. Crop
Science. 48: 2429-2436.
33.Radacsi, P., Inotai, K., Sarosi, S.,
Czovek, P., Bernath, J., and Nemeth, E.
2010. Effect of water supply on the
physiological characteristic and
production of Basil (Ocimum basilicum
L.). Europ. J. Hort. Sci. 75: 193-197.
34.Sadeghi, A., Etemadi, N., Shams, M.,
and Niyazmand, F. 2015. Effect
of drought stress on morphological
and physiological characteristics of
Agropyron desertorum and Festuca
arundinaceae Schreb. J. Hort. Sci.
28: 4. 544-553. (In Persian)
35.Salahvarzy, Y., Tehranfar, A.,
Gzanchyan, A., and Aroei, H. 2008.
Physiomorphological changes under
drought stress and rewatering in
endemic and exotic turfgrasses. J. Hort.
Sci. 22: 1-12. (In Persian)
36.Silva, H., Sagardia, S., Seguel, O.,
Torres, C., Franck, N., Tapia, C., and
Cardemil L. 2012. Effect of water
availability on growth and water use
efficiency for biomass and jel
production in aloe vera (Aloe
barbadensis Miller). Industrial Crops
Production. 31: 20-27.
37.Shooshtarian, S., Salehi, H., and
Tehranifar, A. 2011. Study of the
characteristics of growth of ten ground
cover plants in urban landscape of
Kish Island. J. Agroecol. 3: 4. 514-524.
(In Persian)
38.Sodaei Zadeh, H., Shamsaei, M.,
Tajamoleian, M., Mirmohamadi
Mibodisadeghi, S.A.M., and Hakimzadeh,
M.A. 2016. Effect of drought stress on
some morphological and physiological
traits of Satureja hortensis. J. Plant Proc.
Func. 5: 15. 1-12. (In Persian)
39.Taiya, A., Nasseri, H.R., and Mousavi
Nejad, S.M., and Teimouri, M. 2012.
The Importance of using of medicinal
plants in the development of urban
landscape. In: Proceeding of the
1th National Congress of Desert,
International Desert Research Center,
Tehran University, Tehran, Iran. 3-5
September, Pp: 278-284. (In Persian)
40.Tatari, M., Fotouhi Ghazvini, R.,
Etemadi, N., Ahadi, A.M., and.
Mousavi, A. 2013. Study of some
physiological responses in three species
of turfgrass in drought stress conditions.
J. Plant Prod. 20: 1. 63-87. (In Persian)
41.Tarkhan, A. 2015. Use of Lavandula
anggustifolia at urban landscape design.
Iranian Ornamental and Ornamental
Plants Association Publishing, Tehran,
Iran. 187p.
42.Wang, F., Zeng, B., Sun, Z., and Zhu,
C. 2009. Relationship between proline
and Hg+2-induced oxidative stress in
tolerant rice mutant. Archives of
Environmental Contamination and
Toxicology. 56: 4. 723-731.
43.Yamasaki, S., and Dillenburg, L.R.
1999. Measurements of leaf relative
water content in Araucaria angustifolia.
Revista Brasilleira deFisiologia Vegetal.
11: 2. 69-75.
44.Zhao, Y., Aspinall, D., and Paleg, L.G.
1992. Protection of membrane integrity
in Medicago sativa L. by glycinebetaine
against the effects of freezing. J. Plant
Physiol. 140: 541-543.