بررسی پایلوت پارامترهای شوری، اسیدیته، نیتروژن و نیکل در نشر عمقی شیرابه لندفیل آق قلا در ستون‌هایی از خاک با بافت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده خاک وآب؛ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران

3 استادیار؛گروه مهندسی آب؛ دانشکده خاک و آب؛ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران

4 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده علوم و مهندسی خاک، دانشگاه کردستان

چکیده

سابقه و هدف: بررسی چگونگی حرکت، نقل و انتقال، نشر و ترابری آلودگی فاز مایع زباله های شهری (شیرابه)، یکی از معضلات مهم جامعه شهری و محیط زیستی است. از سوی دیگر، خاک با دارا بودن ویژگیهای بیولوژیک، فیزیکی وشیمیایی پیچیده، پالایشگری طبیعی برای انواع آلایندهها به شمار میرود.
مواد و روش‌ها: به همین منظور، آزمایشی در ستونهای پلیاتیلنی در 5 دوره 20 روزه و در قالب طرح کاملاً تصادفی، با هدف بررسی بررسی نرخ تغییرات اسیدیته، شوری، نیتروژن کل و آلاینده نیکل شیرابه تصفیه شده بیهوازی لندفیل در ستونهای خاکهایی با بافتهای مختلف لوم رسی، لوم و لوم شنی به اجرا درآمد. مقدار معادل شیرابه مذکور اعمال شده، با احتساب میزان دبی شیرابه حجم حاصله از زباله انبار شده در منطقه آق قلا گرگان به همراه مقدار آب موجود محاسبه شده بر اساس میزان آمار 10 ساله بارندگی منطقه به ستونهای خاک مذکور، در شرایط غرقاب متناوب اضافه‌گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد با گذشت زمان و کاربرد اعمال مقدار بیشتر شیرابه تغییرات مقادیر میانگین pH در هر سه نوع بافت خاک کاهشی بودهاست. لیکن بافت خاک لوم رسی این تغییرات را به میزان بیشتری نشان داد. همچنین مقادیر میانگین EC در خاک لومی، افزایش و در خاکهای دیگر کاهش یافت، لیکن روند تغییرات کاهشی در خاک لوم رسی با شدت بیشتری صورت پذیرفت. میانگین مقادیر نیتروژن کل زهآب در خاک لوم رسی و لوم کاهشی بوده اما در خاک لوم شنی افزایش یافت. تغییرات میانگین مقادیر آلاینده نیکل در زهآب شیرابه زباله، با گذشت زمان در خاک لوم رسی کاهش یافته و در خاکهای با بافت لوم و لوم شنی افزایشی بودهاست، با این وجود از لحاظ آماری این تغییرات غیر معنی‌دار بوده است.
نتیجه گیری: اگرچه با استمرار کاربرد شیرابه، مقدار هر یک از پارامترهای مورد نظر (نیکل در خاک لوم و لوم شنی، EC در خاک لوم و نیتروژن کل در خاک لوم شنی) در زهآب خروجی شیرابه فاضلاب افزوده شده است، با این حال خاک نقش بسیار مؤثری را در بهبود کیفیت شیرابه ایفا کرد، بهطوری که میانگین مقادیر سایر پارامترها (شوری و اسیدیته در خاکهای لوم رسی و لوم شنی، نیکل در خاک لوم شنی و نیتروژن کل در خاک لوم رسی و لوم) در زهآب خروجی همواره در همه تیمارها کمتر از شیرابه ورودی به ستونهای خاک بوده است. در نهایت، چنین به نظر می‌رسد اثر خاک لوم‌رسی در کاهش مقادیر پارامترهای ذکر شده بیشتر بوده و نقش موثرتری در پالایش بار آلودگی شیرابه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pilot study on vertical deep emission parameters EC, N and Ni of Agh-ghala landfill leachate in soil columns with different texture

نویسندگان [English]

  • Soheila Ebrahimi 1
  • Azam Kaboli 2
  • Mehdi Zakerinia 3
  • Masoud Davari 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Background: Evolution of fate, transfer, distribution and transportation of pollution waste liquid (leachate), is one of the most important problems in urban community and environment. On the other hand, soil has complex biological, physical and chemical properties; therefore, soil characteristics are considered as a natural filtering for much type of pollutants.
Materials and Methods: For this purpose, an experiment in polyethylene columns in the five period over 20 days with in a completely randomized design to evaluate the rate of change of many important parameters such as acidity, salinity, total nitrogen and refined nickel in leachate soil columns, with different textures of soils (loam, clay loam and sandy loam), were implemented. The amount of leachate has been applied, considering the volume of leachate collected from the waste storage in the area of Agh Ghala landfill, with water content calculated based on the rate of 10-year area was considered and in intermittent flood conditions to the soil columns, were added.
Results: The average amount of pH value decreased with time and use more applied leachate anaerobic landfill in all three soil textures; however, this change was especially obvious in clay loam soil. The average quantity of EC in loam soil texture increased, but decreased in other soil textures, therefore, the downward movement in clay loam soils was more intensity than the other soils. The mean values of total nitrogen in the soil drainage in clay loam and loam reduced; however, in sandy loam soils increased. The average change regarding soil nickel values in clay loam decreased and in sandy loam and loam soil texture increased, however providing that there is no statistically significance.
Conclusion: Although the application of latex on the amount of each of the desired parameters (such as nickel in loam and sandy loam, EC in loam and sandy loam soil and total nitrogen in sandy loam) increased in water drainage of leachate anaerobic landfill of Agh ghala, however, soil played an important role to improve the quality of leachate. The results confirmed it when the mean values of salinity and acidity in clay loam and sandy loam soils, nickel in sandy loam soil and total nitrogen in clay loam and loam decreased in output leachate anaerobic landfill than the input. Consequently, it seems the effect of clay loam soil in reducing parameter (Ec, pH, N and Ni) were higher and had more effective role in improve the quality of leachate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leachate
  • soil column
  • soil texture and vertical emission
1.Beena, K.S., and Meril, G. 2010. Contaminant transport from MSW landfill: A case study. Indian geotechnicalconference. Pp: 433-436.
2.Edosomwan, N.L., and Onwumah, B.I.2008. Impact of municipal solid wasteon some soil properties in centralsouthern Nigeria. Ind. J. Agric. Resour.42: 4. 244-251.
3.Hossein Pour, O., Haghnia, Gh.,Alizadeh, A., and Chivalry, Or. 2008.Transport of some elements deep into thesoil after irrigation with raw wastewaterand municipal wastewater continuous
and intermittent flood conditions. J.Soil Water (Agricultural Science andTechnology). 2: 1. 132-117.
4.Hossein Pour, O., Haghnia, Gh.,Alizadeh, A., and Chivalry, Or. Check.2009. The quality of water andwastewater, urban waste water passesthrough soil columns. J. Soil Water,twenty-third year. 3: 2. 56-45.
5.Lubricants, S.A., Savaghebi, Gh., and MirSeyyed Hosseini, H. 2007. Effect ofmunicipal solid waste leachate on somechemical properties and ability to absorbnutrients. P 113-114, In Iranian Soil
Science Congress. 2.
6.Mojiri, A., and Hamidi, A. 2012.Impacts of municipal waste leachateon accumulation of heavy metals insoil and barley. P 1-7, The 4thInternational Engineering ConferenceTowards engineering of 21th century.
7.Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney,D.R. 1982. Methods of soil analysis. Part2. Chemical and microbiologicalproperties. American Society ofAgronomy. InSoil Science Society of
America (Vol. 1159).
8.Snakin, V.V., Prisyazhanaya, A.A., andKovasc-Lang, E. 2001. Soil liquid phasecomposition. Elsevier Science B.V.,Amsterdam, the Netherlands. 88p.