مطالعه میکرومورفولوژیک تخلخل افق مالیک خاک‌های مالی‌سولز جنوب گرگان‌رود تحت‌تأثیر کاربری‌های مختلف اراضی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Micromorphological investigation of mollic epipedon porosity in Mollisols of the southern Gorgan River under different land uses