پیش‌بینی جریان رودخانه با مدل‌های ANN و بررسی عملکرد آن با ورودی‌های SOI

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Stream flow forecast using ANN models and investigation of model’s performance by SOI inputs