بررسی فرآیند نیترات‌سازی در دو خاک آهکی و غیرآهکی آلوده شده به فلزات سنگین روی و کادمیوم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the nitrification process in two calcareous and non-calcareous contaminated soils