پهنه‌بندی کیفی آب با استفاده از شاخص‌های متفاوت کیفی مطالعه موردی: رودخانه اترک (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Use of Different Water Quality Indexes for Puriification of Water, Case Study; Atrak river (Short Technical Report)