تاثیر تغییر اقلیم آینده بر احتمالات انتقال طبقات خشکسالی در اقلیم‌های حدی ایران (مطالعه موردی: ایستگاه‌های بندر انزلی و بوشهر)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه فراوانی‌های انتقال و فراوانی‌های غیر شرطی خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آینده با شرایط اقلیم فعلی در دو اقلیم حدی ایران (بندر انزلی و بوشهر) می‌باشد. ریزمقیاس نمایی شرایط اقلیم آتی بر مبنای مدل LARS-WG در دوره آماری 2100-2056 به انجام رسید. دوره پایه مطالعه در هر دو ایستگاه، دوره 2005-1956 انتخاب شد. سپس، شاخص بارندگی استاندارد تعدیل شده در سه مقیاس زمانی شامل 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه در دوره‌های فعلی و آتی محاسبه و طبقه بندی گردید. به منظور مقایسه فراوانی های انتقال در دوره آتی با دوره پایه لازم بود تا وابستگی فراوانی‌های انتقال به مقیاس زمانی خشکسالی و شرایط اقلیمی بررسی شود. این کار به کمک مدل‌های لوگ-خطی چهار بعدی صورت گرفت و بهترین ساختار مدل لوگ-خطی با استفاده از روش حذف پس-رو تعیین شد. بر مبنای مدل بهینه لوگ-خطی ماتریس فراوانی های مورد انتظار محاسبه شد. آزمون نسبت بخت‌ها برای مقایسه فراوانی‌های انتقال طبقات خشکسالی در دو حالت، یکی در شرایط تغییر مقیاس زمانی خشکسالی و دیگری، در شرایط تغییر اقلیم آینده اجرا گردید. نتایج تحقیق حاکی از افزایش معنی‌دار فراوانی‌های انتقال در ایستگاه بندر انزلی (انتقال از طبقه خشکسالی شدید به غیر خشکسالی و بالعکس) و کاهش معنی‌دار در ایستگاه بوشهر (ماندگاری در طبقه خشکسالی شدید) بود. از نظر فراوانی های غیرشرطی نیز مشخص شد که فراوانی طبقه بسیار شدید خشکسالی (در ایستگاه بندر انزلی) و طبقه متوسط خشکسالی (در ایستگاه بوشهر) در آینده نسبت به گذشته افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Climate Change Impact on Drought Classes Transition Probabilities in Extreme Climates of Iran (Case Study: Bandar Anzali and Bushehr Stations)

نویسندگان [English]

  • Javad Bazrafshan 1
  • Somayeh Hejabi 2
  • Aida Hashemi nasab 2
1 Assistant Prof./University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study is the comparison of conditional and unconditional frequencies of drought in future climate change conditions with current climate. Two extreme climate of Iran, including Bandar Anzali and Bushehr were studied. The statistical downscaling of the future climate conditions was done based on LARS-WG model for the period of 2056-2100. The period of 1956-2005 was chosen as the base period of the study. Then, the modified standardized precipitation index was calculated and classified over three time scales of 3-month, 6-month and 12-month in the current and future periods. In order to compare the transmission frequencies of the future with the base period, it was necessary to evaluate the dependency of transmission frequencies on drought time scale and climate conditions. This was done using a four dimensional log-linear model, and the best log-linear model structure was determined based on the backward elimination method. The expected frequencies matrices were calculated based on the most appropriate log-linear model. The odds ratio test was performed for comparing the transition frequencies of the drought classes in terms of changing drought time scale and climate conditions. The results revealed the significant increase of the transition frequencies in Bandar Anzali station (transition from severe drought class to non-drought and vice versa) and the significant decrease in Bushehr station (consistency in severe drought class). Also, the frequency of the extreme drought class (in Bandar anzali station) and moderate drought class (in Bushehr station) will increase in the future compared with the current.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Drought
  • Extreme Climates
  • Log-linear Model
  • Modified Standardized Precipitation Index