ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی دشت صوفیکم- منگالی در شمال غربی استان گلستان (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessing Current Status of Desertification in the Sofikam – Mangali Plain, Northwest of the Golestan Province