ارزیابی معادلات تجربی برآورد دبی بار بستر در رودخانه‌ کوهستانی با بستر شنی (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ چهل‌چای در استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bed Load Discharge Formulas in Alpine Gravel Bed Rivers (Case study: Chehel Chai river in Golestan province)