شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم افزار مایک 21


عنوان مقاله [English]

Two dimensional simulation of flow pattern in Gorgan Bay by using Mike21 software