تجزیه و تحلیل مکانی و فرم نبکاها به منظور بررسی فرسایش بادی و حفاظت خاک (مطالعه موردی: میانکاله در جنوب شرقی خزر )


عنوان مقاله [English]

Local analysis and nebka's shape in order to study wind erosion and soil conservation (Case study: Miankaleh, southeast of Caspian Sea)