ارزیابی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر به کارگیری عملیات تراس بندی با استفاده از الگوی لاجیت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چمانی، استان گلستان)


عنوان مقاله [English]

Evaluating socio-economic influencing factors on terracing adoption: Using Logit model, Case study, Chamany Watershed, Golestan Province