مدلسازی هوشمند تابش خورشیدی با استفاده از آزمون گاما و مقایسه با معادلات تجربی واسنجیشده در کرمانشاه


عنوان مقاله [English]

Solar radiation data and their intelligent modeling based on gamma test with evaluation of calibrated empirical equations