مطالعه الگوهای سینوپتیکی منجر به خشکسالی های پاییزه و زمستانه در استان خراسان رضوی


عنوان مقاله [English]

The study of synoptic patterns that caused autumn and winter droughts in Khorasan Razavi Province