تخمین یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک


عنوان مقاله [English]

Estimation of the water distribution uniformity in sprinkler irrigation by using Genetic Algorithm Method