بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق)


عنوان مقاله [English]

Reservoir operating using Fuzzy Inference System and clustering (Case study: Ilanjogh Dam)