نقش لجن فاضلاب بر میزانpH ،O.C و EC خاک و تجمع سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of sewage sludge application on pH, EC, O.C, Pb and Cd in soil and lettuce and radish plants