اثرات دور و میزان آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم برحی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation interval and depth on fruit quantitative and qualitative characteristics of Barhee date palm Phoenix dactylifera L.)