ارزیابی معادله های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different empirical equations of the estimation of reference crop evapotranspiration in different conditions lacking measured meteorological parameters in some climatic regions of Iran