مقایسه روش‌های تخمین رسوب معلق روزانه با استفاده از روش‌های منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of daily suspended sediment load estimations by sediment rating curve and neural network models (Case Study: Ghazaghli Station in Golestan Province)