کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه‌سازی توزیع آب (مطالعه موردی: کانال MC شبکه آبیاری البرز)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of ACS Algorithm in optimal water distribution (Case Study: MC canal of Alborz irrigation Network)