کاربرد دستگاه‌های بر خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز آبی به‌هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of online meteorological station in farm for calculating maize real-time water requirement and its effect on increasing water use efficiency in Saveh city region