مقایسه عصاره گیر هم زمان سلطانپور با عصاره گیر متداول اولسن برای تخمین فسفر قابل استفاده گیاه در خاک های استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of Soltanpour method as a simultaneous extraction with Olsen as a conventional methodto estimate plant available phosphorus in soils