بررسی اثر جاده سازی در وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل پایداری مطالعه موردی: حوضه آب خیز سد ایلام) ) FLAC SLOP دامنه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of road building on landslide occurrence using the FLAC SLOPE model (Case Study: Ilam dam watershed)