بررسی عملکرد هیدرولیکی سه نوع قطره چکان خارجی تنظیم شونده در فشارهای کارکرد مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydraulic performances of various drippers under different operation pressures and lab condition