بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه ای و نیم استوانه ای در کانال های کوچک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of combination of cylindrical and semi cylindrical weir-gate model in a small canal