الگوی مناسب پیش بینی پذیرش کانال های مدرن آبیاری (مورد مطالعه:منطقه سیاخ دارنجان در استان فارس)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Appropriate model for predicting adoption of modern irrigation channels (Case Study: Syakh Darnjan region in Fars province)