کاربرد الگوریتم SA در واسنجی روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخزن سدها (مطالعه موردی: سد کرج)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of simulated annealing algorithm in calibration of area reduction method in sediment distribution of dams reservoir (Case Study: Karaj Dam)