ارائه ضریب اصلاحی برای روش هارگریوز-سامانی به منظور برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Correction factor for Hargreaves-Samani method to estimate ETo(Case Study: Gorgan Synoptic Station)