مدل سازی عددی توزیع عرضی سرعت در مقاطع مرکب پیچانرود

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of velocity lateral distribution in meandering compound channels