اثر سولفات روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان روی و پروتئین دانه سه رقم گندم پائیزه در منطقه اقلید فارس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of zinc sulfate on yield, yield components, zinc and protein content of three winter wheat cultivars in the Eghlid of Fars province