کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-296

10.22069/jwsc.2018.12378.2695

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 101-121

10.22069/jwfst.2017.9199.2316

محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارائی؛ امیر فتوت؛ حجت امامی