کلیدواژه‌ها = شاخص بارش استاندارد شده
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص‌های ETDI و SPI

دوره 24، شماره 4، مهر 1396، صفحه 43-61

10.22069/jwfst.2017.12202.2671

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن احمدی؛ حسام سیدکابلی؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک‌سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-21

10.22069/jwfst.2016.3052

عادله هاتفی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی