کلیدواژه‌ها = زهکشی میان فصل
تعداد مقالات: 2
1. ﺗﺄثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور)

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 219-233

10.22069/jwfst.2016.9500.2367

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمدرضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری


2. تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 259-270

نادر پیرمرادیان؛ نسرین دهقانی؛ ولی الله کریمی؛ مریم نوابیان