کلیدواژه‌ها = شاخص آسیب پذیری
تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی)

دوره 28، شماره 3، مهر 1400، صفحه 191-205

10.22069/jwsc.2022.18841.3434

علیرضا اسلامی؛ سید جواد میری سلیمان؛ مرضیه رشیدی جوشقان


مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی