کلیدواژه‌ها = سیستان
بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستان

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 213-228

10.22069/jwsc.2020.16535.3189

محمد رحیمی؛ کامیار شکوهی رازی؛ علی اصغر ذوالفقاری


بررسی و رتبه بندی عوامل پیشران اجتماعی بیابان زائی دشت سیستان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 159-173

10.22069/jwsc.2019.15048.3018

مجید اونق؛ حسین سرگزی؛ حسین بارانی