کلیدواژه‌ها = تراز آب زیرزمینی
ارتباط بین بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از رگرسیون تاخیر زمانی

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 27-49

10.22069/jwsc.2023.21111.3624

یول آمان ناظری؛ نادر جندقی؛ مجتبی قره محمودلو؛ مجید عظیم محسنی


اثر احداث سد‌مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد‌مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 75-93

10.22069/jwsc.2019.16103.3144

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهسا محمد حسین زاده؛ حسین رضایی


بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 67-84

جواد بهمنش؛ رقیه صمدی؛ حسین رضایی