کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 209-224

10.22069/jwsc.2018.11642.2775

ابراهیم شعبانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی