کلیدواژه‌ها = پایه پل
مطالعه تاثیر قطرنسبی وعمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایه های پل آرودینامیکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 159-177

10.22069/jwsc.2019.15706.3090

امیرعباس کمان بدست؛ علیرضا محمدیان؛ امین بردبار؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد


بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه‌گاه پل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 267-282

10.22069/jwsc.2018.12472.2714

زهرا ابوسعیدی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی