کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.16203.3150

حسن رضائی؛ رقیه مطلبی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی


بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 105-121

10.22069/jwsc.2019.15351.3057

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام