کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
بررسی رخدادهای گردوغبار در استان قم با مدل رقومی و مطالعه کاربری اراضی منشأ آن‌ها با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2021.18303.3389

نیما روحانی؛ طاهر رجایی؛ برات مجردی؛ احسان جباری؛ مهران حیدری بنی؛ سید احمد شفیعی دارابی


نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 73-88

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی


تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 175-191

رئوف مصطفی زاده؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین