کلیدواژه‌ها = توپوگرافی
بررسی نقش عوامل محیطی بر ویژگی‌های رویشی گونه‌ ریواس (Rheum ribes L.)

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 85-99

10.22069/jwsc.2023.20820.3599

محسن زارع زاده کسرینه؛ جلیل فرزادمهر؛ مریم آذرخشی؛ حامد سنگونی


تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 267-282

10.22069/jwfst.2017.11895.2638

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور