نویسنده = فرهاد خرمالی
مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-107

10.22069/jwsc.2020.16720.3202

صدیقه ملکی؛ فرهاد خرمالی؛ نرگس کریمی‌نژاد؛ محسن حسینعلی زاده


شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2016.10136.2451

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی


مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه


تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی