نویسنده = زهرا وارسته خانلری
تأثیر مقادیر مختلف بیوچارطبیعی و کود مرغی بر فراهمی روی و کادمیوم در یک خاک آلوده

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 89-108

10.22069/jwsc.2020.17392.3287

مسعود مولاوردی؛ احمد گلچین؛ زهرا وارسته خانلری


اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی فعالیت‌های آنزیمی در خاک حاوی بقایای گندم

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 197-211

10.22069/jwsc.2020.17601.3313

لیلا محمدزاده؛ احمد گلچین؛ زهرا وارسته خانلری


تغییر ویژگی‌های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 269-282

10.22069/jwsc.2019.16374.3170

زهرا وارسته خانلری؛ احمد گلچین؛ سید عبدالله موسوی کوپر؛ پریسا علمداری