نویسنده = یهروز زارعی دارکی
کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام


کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 243-257

10.22069/jwsc.2018.14765.2978

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی