نویسنده = علی سردارشهرکی
شبیه‌سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-43

10.22069/jwsc.2021.18451.3402

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه‌نیمه سیستان تحت سناریوهای مدیریتی آب و خاک

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2019.14606.2948

جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی؛ صفیه نوری