نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکویی
برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 105-122

10.22069/jwsc.2017.13005.2767

سرور اسمعیلی؛ یونس خوشخو؛ خالد بابایی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 129-145

10.22069/jwsc.2017.12758.2745

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 221-235

10.22069/jwfst.2017.12237.2674

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده