نویسنده = امین علیزاده
مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 129-145

10.22069/jwsc.2017.12758.2745

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 221-235

10.22069/jwfst.2017.12237.2674

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده