نویسنده = شاهرخ فاتحی
انبوهش‌زدایی مکانی نقشه‌ نیمه تفصیلی خاک با استفاده از روش دسمارت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2018.13870.2860

شاهرخ فاتحی؛ کامران افتخاری؛ جلال قادری


ریز مقیاس‌سازی نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-43

10.22069/jwfst.2016.3017

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری