نویسنده = ابوطالب هزار جریبی
تعیین زمان آبیاری گیاه فلفل قلمی با استفاده از روش کامپیوتری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 229-241

10.22069/jwsc.2021.14950.3007

نگار نوروزی؛ موسی حسام؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ('گلستان و ب 557)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 215-230

10.22069/jwsc.2019.14333.2906

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزار جریبی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ حسین شریفان؛ مهدی ذاکری نیا؛ فاطمه ولی نژاد


مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی